Strona główna

Regulamin wynajmu apartamentów

Regulamin wynajmu apartamentów


Postanowienia Ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa sposób zawarcia umowy najmu noclegu, zasady rozliczania, a także anulowania rezerwacji w ramach Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Wynajmującego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin wynajmu apartamentów, zwany w dalszej części "Regulaminem", zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentów według ich definicji zawartej w Regulaminie poniżej oraz określa warunki korzystania z nich.

Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

Najemca – osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, zawierająca umowę z Wynajmującym oraz korzystająca z Apartamentu będącego w dyspozycji Wynajmującego w ramach najmu krótkoterminowego.

Apartament – lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Kościelisku przy ulicy Strzelców Podhalańskich 48, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.willagoralska.pl, który Najemca wynajmuje na pobyt krótkoterminowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.

Wynajmujący - osoba prawna będąca w wyłącznej dyspozycji Apartamentu, świadcząca usługę najmu krótkoterminowego apartamentów. Wynajmujący w momencie dokonywania rezerwacji musi być osobą pełnoletnią.

Umowa najmu noclegu - czynność prawna, zawierana za pośrednictwem Systemu Rezerwacji lub e-mailem z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków Wynajmującego i Najemcy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

System Rezerwacji - system dostarczony przez zewnętrzny podmiot, służący do dokonywania rezerwacji pobytów oraz płatności poprzez stronę internetową willagoralska.pl.

 

§ 1. Rezerwacja.


 1. Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie willagoralska.pl lub e-mailowo.
 2. Złożenie rezerwacji poprzez System Rezerwacji należy traktować jako informację, że apartament jest wolny (w interesującym Najemce terminie), w momencie przyjęcia rezerwacji i w ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji.
 3. Potwierdzenie rezerwacji wymaga dokonania przedpłaty w ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji. Brak wpływu przedpłaty w ciągu 1 godziny, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i zwolnieniem terminu.
 4. Rezerwacja jest potwierdzona z momentem dokonania przedpłaty. W przypadku płatności zwykłym przelewem - w momencie dostarczenia Wynajmującemu potwierdzenia płatności.
 5. Wpłat można dokonać na kilka sposobów:
   e-przelewem,kartą kredytową online, BLIK
   standardowym przelewem bankowym na konto: 82102025280000050203185758.
 6. Najemca jest zobowiązany dopłacić pozostałą kwotę najpóźniej w momencie zameldowania.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności.


 1. Cena za wynajem Apartamentu zawarta na stronie internetowej www.willagoralska.pl oraz w Systemie Rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług VAT i jest wyrażona w złotych polskich.
 2. Cena nie obejmuje opłaty miejscowej w kwocie 2 zł od osoby, za każdy dzień pobytu. Opłata ta zostanie pobrana w pierwszym dniu pobytu (2,5 zł od 1 stycznia 2024).
 3. Cena za wynajem Apartamentu określona jest każdorazowo w Systemie Rezerwacyjnym.

§ 3. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Najemce.


 1. Anulacja rezerwacji w przypadku wybrania oferty częściowo zwrotnej, do 21 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 50% wpłaconej kwoty. Poniżej 21 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 2. Anulacja rezerwacji w przypadku wybrania oferty bezzwrotnej, przedpłata nie podlega zwrotowi. Rezerwacja bezzwrotna nie pozwala na zmianę terminu.
 3. Rezerwacje bezzwrotne mają zastosowanie w przypadku wszelkich świąt, długich weekendów, Sylwestra. Najemca przy składaniu rezerwacji jest informowany jaką ofertę wybiera.
 4. Zmiana terminu rezerwacji: nowy termin pobytu musi rozpoczynać się najpóźniej dwa miesiące od daty rozpoczęcia pierwotnego pobytu. Nowy termin rezerwacji nie podlega dalszym zmianom a sam pobyt anulacji.
 5. Chęć zmiany terminu musi zostać wyrażona najpóźniej na 21 dni przed przyjazdem. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny oraz Wynajmujący wyrazi na to zgodę.
 6. Gdy nowy termin wybrany przez Najemce przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 7. Zmieniając termin Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej kwoty rezerwacji w momencie dokonywania zmiany. Rezerwacja staje się wtedy bezzwrotna.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot przedpłaty.
 9. Niewykorzystanie rezerwacji, oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Najemcy z Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, nie uprawnia go do żądania zwrotu poniesionych opłat bądź opłaty za niewykorzystany pobyt. Zmniejszenie liczby Gości w rezerwacji również nie skutkuje obniżeniem kwoty rezerwacji.
 10. Niedojazd w dniu zameldowania równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji oraz utratą wpłaconej przedpłaty. Rezerwacja jest anulowana o godzinie 23:59 dnia przyjazdu.

§ 4. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego.


 1. Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Najemy inny termin pobytu lub anuluje rezerwację zwracając mu wpłacony zadatek.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami udostępnienie apartamentu zamiennego za zgoda Najemcy. W przypadku braku zgody Najemcy na substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Najemcy wpłaconego zadatku.

§5. Kaucja na czas pobytu w Apartamencie.


 1. Kaucja nie jest pobierana, natomist Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobrania kaucji w wysokości 500 PLN, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Najemcy oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy zameldowaniu Najemcy i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.

§ 6. Pobyt Najemcy w Apartamencie.


 1. Najemca zobowiązuje się przestrzegać ustaleń niniejszego Regulaminu.
 2. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia rezerwacji (lub wcześniej, do chwili zdania kluczy do Apartamentu).
 3. Chęć przedłużenia pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed ostatnim dniem pobytu.
 4. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Odbiór kluczy do Apartamentu przez Najemcę następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją, miejscowej opłaty klimatycznej oraz podpisaniu Umowy najmu. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości. Brak dopłaty, odmowa podpisania Umowy lub okazania dokumentu tożsamości skutkuje odmową zameldowania oraz potraktowaniem sytuacji jako niedojazd.
 6. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim.
 7. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Najemcę przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zadeklarowanej przy rezerwacji Apartamentu. Za złamanie tego zakazu Najemca zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 2000 zł (dwa tysięcy złotych) za każde takie naruszenie Regulaminu.
 8. Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano w Umowie.
 9. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
 10. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Najemca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych .
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy pozostawione w Apartamencie.
 12. Najemca zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Za zgubienie klucza Najemca ponosi opłatę w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). Za zniszczony ręcznik, opłata wynosi 50 zł.
 14. Najemca zobowiązuje się do nie zabierania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
 15. Najemca odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe z jego winy w Apartamencie w trakcie pobytu.
 16. Odbiór kluczy przez Wynajmującego od Najemcy ma zawsze miejsce w Apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu.
 17. W przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę zasad Regulaminu, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie uiszczone opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.
 18. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, IQOS, szisza oraz innych używek. Za złamanie zakazu obowiązuje kara w wysokości 500 zł plus ewentualne koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia Apartamentu przesiąkniętych dymem. Zakaz dotyczy całej Willi.
 19. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, szczególnie palenia świeczek, podgrzewaczy itd.
 20. Niedozwolone jest wprowadzanie psów i innych zwierząt do Apartamentu.
 21. W bezpośrednim sąsiedztwie Willi obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni.
 22. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00.
 23. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
 24. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00-20:00. Po godzinie 20:00 jest dodatkowo płatne 50 zł i należy nas o tym uprzedzić odpowiednio wcześniej. Po północy zameldowanie nie jest możliwe i będzie traktowane jako niedojazd.
 25. Późne wymeldowanie (do godz 13:00) jest odpłatne (50 zł lub 80 zł). Opcja dostępna jedynie po wcześniejszej zgodzie Wynajmującego.
 26. Wynajmujący może odmówić zameldowania Najemcy i jego towarzyszy będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających – które zachowują się w sposób powszechnie uznany za wulgarny czy agresywny.
 27. Zakaz używania własnych piecyków elektrycznych, grzejników itp.
 28. W okresie grzewczym zakaz długotrwałego pozostawiania otwartych okien.
 29. Zakaz zmieniania ustawień wszelkich urządzeń elektronicznych, takich jak TV, router, dekoder, grzejniki, sterowniki, jacuzzi itd.

§ 7. Reklamacje.


 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Najemcy: imię, nazwisko, adres poczty e-mail podany podczas rezerwacji, wskazanie problemu.
 3. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemce w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 4. Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Wynajmujący zwróci się o ich uzupełnienie w terminie wyznaczonym do rozpoznania reklamacji. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie dla Wynajmującego od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji.
 5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 8. Postanowienia końcowe.


 1. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w Systemie Rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Najemce, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.
 2. Chcąc otrzymać fakturę za pobyt należy podczas składania rezerwacji podać NIP odaz dane firmy. Nie podanie tych danych w momencie opłacania zadatku, skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury za pobyt.
 3. Za prawidłową obsługę kart debetowych i kredytowych odpowiedzialny jest system płatności eService.
 4. W trakcie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych jest spółka: The BrandBP Force Sp. z o.o., Kraków 30-323, ul. Tyniecka 24 NIP: 676-22-85-926.
 6. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskim, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl).
 7. Umowa podlega prawu polskiemu.
 8. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.