Strona główna

Regulamin wynajmu apartamentów

Regulamin wynajmu apartamentów

 

Regulamin wynajmu apartamentów, zwany w dalszej części "Regulaminem", zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentów według ich definicji zawartej w Regulaminie poniżej oraz określa warunki korzystania z nich.

Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

Najemca – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Apartamentu będącego w dyspozycji Wynajmującego na pobyt czasowy.

Apartament – lokal mieszkalny znajdujący się w  budynku położonym w Kościelisku przy ulicy Strzelców Podhalańskich 48, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.willagoralska.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.

Wynajmujący - osoba prawna będąca w wyłącznej dyspozycji Apartamentu.

Umowa - dokument sporządzany między Klientem a Wynajmującym.

System Rezerwacji - system dostarczony przez zewnętrzny podmiot, służący do dokonywania rezerwacji pobytów oraz płatności.

§ 1. Rezerwacja.
 1. Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.willagoralska.pl , e-mailowo lub telefonicznie.

 2. Złożenie rezerwacji poprzez System Rezerwacji należy traktować jako informację, że apartament jest wolny (w interesującym Najemce terminie), w momencie przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu opłacenia zadatku, w wysokości 40% całości kwoty, będzie zarezerwowany.  

 3. Potwierdzenie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji.

 4. Wpłaty zadatku można dokonać na jeden z kilku sposobów:

 • e-przelewem

 • kartą kredytową online,

 • standardowym przelewem bankowym na konto: 82-1020-2528-0000-0502-0318-5758.

 1. Brak wpływu zadatku na wskazane konto bankowe w ciągu 1 godziny, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i Apartament może być rezerwowany przez innego Klienta.

 2. Najemca jest zobowiązany dopłacić pozostałe 60% wartości rezerwacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.

 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.     
§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności.

 1. Cena za wynajem Apartamentu zawarta na stronie internetowej www.willagoralska.pl oraz w Systemie Rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług VAT i jest wyrażona w złotych polskich.

 2. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej miejscowej w kwocie 2 PLN od osoby, za każdy dzień pobytu. Opłata ta zostanie pobrana w pierwszym dniu pobytu.

 3. Cena za wynajem Apartamentu określona jest każdorazowo w Systemie Rezerwacyjnym.
§ 3. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Najemce.

 1. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji, nowy termin pobytu musi rozpoczynać się najpóźniej dwa miesiące od daty rozpoczęcia pierwotnego pobytu. Nowy termin rezerwacji nie podlega dalszym zmianom oraz anulacji.

 2. Chęć zmiany terminu musi zostać wyrażona najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny oraz Wynajmujący wyrazi na to zgodę.

 3. Gdy nowy termin wybrany przez Najemce przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

 4. Zmieniając termin Najemca zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej kwoty rezerwacji w momencie dokonywania zmiany.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot zadatku.

 6. Niewykorzystanie rezerwacji, oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Najemcy z Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, nie uprawnia go do żądania zwrotu zadatku bądź opłaty za niewykorzystany pobyt. Zmniejszenie liczby Gości w rezerwacji również nie skutkuje obniżeniem kwoty rezerwacji.

 7. Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Najemce obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Najemca wskaże inną osobę, która dokona rezerwacji na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku, Najemca otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.

 8. Niedojazd w dniu zameldowania równoznaczny jest z anulowaniem rezerwacji oraz utratą wpłaconego zadatku. Najemca zobowiązany jest również do dopłaty pozostałej kwoty Rezerwacji.
 
 

§ 4. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego.

 1. Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Najemy inny termin pobytu lub anuluje rezerwację zwracając mu wpłacony zadatek.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami udostępnienie apartamentu zamiennego za zgoda Najemcy. W przypadku braku zgody Najemcy na substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Najemcy wpłaconego zadatku.§5.   Kaucja na czas pobytu w Apartamencie.

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 PLN, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Najemcy oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy zameldowaniu Najemcy i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.§ 6.  Pobyt Najemcy w Apartamencie.

 1. Najemca zobowiązuje się przestrzegać ustaleń niniejszego Regulaminu.

   

 2. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia rezerwacji.

 3. Chęć przedłużenia pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed ostatnim dniem pobytu.

 4. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 5. Odbiór kluczy do Apartamentu przez Najemcę następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją, miejscowej opłaty klimatycznej oraz podpisaniu Umowy najmu.

 6. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim.

 7. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Najemcę przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zadeklarowanej przy rezerwacji Apartamentu. Za złamanie tego zakazu Klient zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu  karę umowną w wysokości 2000 zł (dwa tysięcy złotych) za każde takie naruszenie Regulaminu.

 8. Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano w Umowie.

 9. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.

 10. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Najemca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych .

 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy pozostawione w Apartamencie.

 12. Najemca zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 13. Za zgubienie klucza Najemca ponosi opłatę w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). Za zniszczony ręcznik, opłata wynosi 50 zł.

 14. Najemca zobowiązuje się do nie zabierania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.

 15. Najemca odpowiada finansowo za wszelkie szkody powstałe z jego winy w Apartamencie w trakcie pobytu.
 16. Odbiór kluczy przez Wynajmującego od Najemcy ma zawsze miejsce w Apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu.

 17. W przypadku rażącego naruszenia przez Najemcę zasad Regulaminu, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie uiszczone opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.

 18. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, IQOS, szisza oraz innych używek. Za złamanie zakazu obowiązuje kara w wysokości 500 zł plus ewentualne koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia Apartamentu przesiąkniętych dymem. Zakaz dotyczy całej Willi.

 19. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, szczególnie palenia świeczek, podgrzewaczy itd.
 20. Niedozwolone jest wprowadzanie psów i innych zwierząt do Apartamentu.
 21. W bezpośrednim sąsiedztwie Willi obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni.
 22. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00.

 23. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.

 24. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00-20:00. Późniejsze zameldowanie jest odpłatne (50 zł) oraz należy je zgłaszać dzień przed przyjazdem.
 25. Późne wymeldowanie (do godz 13:00) jest odpłatne (50 zł lub 80 zł). Opcja dostępna jedynie po wcześniejszym poinformowaniu Wynajmującego.
 26. Wynajmujący może odmówić zameldowania Najemcy i jego towarzyszy będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających – które zachowują się w sposób powszechnie uznany za wulgarny czy agresywny. § 7.  Postanowienia końcowe.   

 1. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w Systemie Rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Najemce, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.

 2. Chcąc otrzymać fakturę za pobyt należy podczas składania rezerwacji podać NIP odaz dane firmy. Nie podanie tych danych w momencie opłacania zadatku, skutkuje brakiem możliwości wystawienia faktury za pobyt.
 3. Za prawidłową obsługę kart debetowych i kredytowych odpowiedzialny jest system płatności eService.

 4. W trakcie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 5. Administratorem danych osobowych jest spółka: The BrandBP Force Sp. z o.o., Kraków 30-323, ul. Tyniecka 24 NIP: 676-22-85-926.
 6. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl).